[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O.

Sedež MARIBORSKA CESTA 003, 2360 RADLJE OB DRAVI
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje Da Da
Na vrh