[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O.

Sedež MARIBORSKA CESTA 003, 2360 RADLJE OB DRAVI
Javne službe Občinska - Oskrba s pitno vodo (celoten obseg)
Občinska - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Območje
Vrsta izvajanja Način izvajanja Celotno območje Celoten obseg
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno podjetje Da Da
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Da Da
Oskrba s pitno vodo Javno podjetje Da Da
Na vrh