[ Občine ]
[ Register izvajalcev ]
[ Prijava ]

IJSVO

28. 06. 2018
Oddaja podatkov v IJSVO

Občine in izvajalci gospodarskih javnih služb, ki tega še niso storili ali pa so v poročanih podatkih neskladja, naj v IJSVO čim prej oddajo oz. uredijo podatke za leto 2017.

Poleg tega ugotavljamo, da občine niso ustrezno uredile podatkov o izvajalcu določene javne službe za svojo občino in se na seznamih IJS neupravičeno pojavljajo nekatera podjetja ali režijski obrati, čeprav niso (več) izvajalec določene javne službe. Občine pozivamo, da navedene podatke ažurirajo.

13. 06. 2018
Oddaja podatkov v IJSVO

Občine in izvajalce javne službe, ki tega še niso storili, pozivamo, da v najkrajšem času oddajo potrebne podatke in poročilo v IJSVO.

 

11. 05. 2018
Za izvajalce javnih služb
Posodobljeni so MIDEHIŠ za področje oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 
23. 04. 2018
Novica o začetku poročanja
Baza IJSVO za poročanje o doseženih standardih opremljenosti občin za leto 2017 na področju javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je vzpostavljena. Občinam sporočamo, da lahko oddajo podatke. 

Rok za oddajo podatkov je do vključno 10.5.2018.
Priloga 1
29. 03. 2018
Poročanje za 2017

Sporočamo vam, da zaradi tehničnih razlogov poročanje občin in izvajalcev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v informacijski sistem ministrstva (IJSVO) trenutno še vedno ni mogoče.

Poročevalci boste o nadaljnjih aktivnostih ter o začetku poročanja pravočasno obveščeni. Oddaja podatkov in dokumentov bo možna tudi po izteku predpisanih rokov iz Uredbe o oskrbi s pitni vodo (Ur. l. RS, št. 88/12), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).

1. 02. 2018
Poročanje občin v IJSVO

Sporočamo občinam, da trenutno še ni možno oddaki podatkov o standardih opremljenosti v zvezi z javno službo oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladno z zahtevami Uredbe o oskrbi s pitno vodo ter Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Občine bomo o začetku poročanja obvestili, oddaja podatkov pa bo možna tudi po izteku predpisanih rokov.

17. 01. 2018
Programi
Spreminjanje programov za pitno vodo ni več aktivno.
8. 11. 2017
Novica
Izvajalce javne službe oskrbe s pitno vodo obveščamo, da je potrebno v skladu s četrtim odstavkom 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), poslati potrjen program oskrbe s pitno vodo najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti. Program oskrbe s pitno vodo izvajalci javne službe oddate preko poročevalske baze IJSVO (www.ijsvo.si).
10. 10. 2017
Priprava in predložitev prog. oskrbe s pitno vodo

Pri pregledu poročevalske baze IJSVO (www.ijsvo.si) je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da vsi izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo niso predložili veljavnih programov oskrbe s pitno vodo za vse občine, v katerih izvajajo javno službo. Poleg navedenega je bilo ugotovljeno, da v letu 2017 poteče veljavnost večini programov oskrbe s pitno vodo.

Programe oskrbe s pitno vodo je potrebno pripraviti v skladu s 25. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uredba; Uradni list RS, št. 88/12), pri čemer posebej opozarjamo, da Uredba predpisuje tudi globe v primeru, da program oskrbe s pitno vodo ministrstvu ni posredovan. 

13. 07. 2017
Dopis za dopolnitev podatkov
Skladno z dogovori na sestanku z izvajalci javnih služb in občanami dne 3.7.2017, je ministrstvo dne 12.7. posredovalo dopis za dopolnitev podatkov o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeracijah z obremenitvijo enako ali večjo kot 2.000 PE (drugi sklop aglomeracij). 
Preko spletnega odložišča velikih datotek (SOVD) bodo izvajalcem javnih služb posredovane še predizpolnjene datoteke ter gesla za dostop podatkov. 

12. 04. 2017
Dopolnitev poročanja

Poziv za dopolnitev občine in IJS

Poziv za dopolnitev poročanja se nanaša samo na tiste občine in izvajalce, ki podatkov še niso oddali v bazo IJSVO. V kolikor so podatki ustrezno poročani, se omenjeni poziv za dopolnitev poročanja na občine in izvajalce ne nanaša.

31. 03. 2017
Umik kontrol

Umaknjena je kontrola v tabeli 6 za izvajalce javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in sicer: 

 • 21 - količina vse izpuščene odpadne vode iz dejavnosti na iztoku = 22+24+27 ali 28

 • POVEZOVALNA  KONTROLA- STOLPEC  6  in STOLPEC  21:
  T6 - količina vse proizvedene odpadne vode iz dejavnosti mora biti enaka  količini  vse izpuščene odpadne vode iz dejavnosti na iztoku v  STOLPCU  21,  ki je lahko prečiščena ali neprečiščena (kajti količina vse proizvedene odpadne vode STOLPEC 6 je enaka količini vode , ki je bila prečiščena ali neprečiščena STOLPEC 21)

Hkrati sporočamo, da bo oddaja podatkov v bazo možna tudi po izteku predpisanih rokov. Na vprašanja poročevalcev, na katera še nismo odgovorili, bodo podani odgovori v naslednjih dneh.

6. 03. 2017
Aglomeracije za pitno vodo

V juniju 2016 je Vlada RS sprejela Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016-2021, ki na novo določa tudi območja poselitve za pitno vodo.

Prosimo občine, da poročajo po novo veljavnih aglomeracijah za pitno vodo.

1. 03. 2017
IJS - Poročanje 2016

Izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode lahko oddate podatke o izvajanju javnih služb.

Prav tako je možno oddati elaborate ter podatke o cenah skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Podatke skladno z navedenim predpisom oddajo, polega izvajalcev javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, tudi izvajalci javnih služb na področju odpadkov.

Dopis

24. 02. 2017
Poročanje 2016

Za izvajalce javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode bo možno oddati podatke predvidoma z dnem 1.3.2017.

7. 02. 2017
Začetek poročanja - Občine

Baza IJSVO za poročanje občin na področju javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je vzpostavljena. Občinam sporočamo, da lahko oddajo podatke.

Dopis

17. 01. 2017
Odpadki - Pročanje o izvajanju javnih služb

NAVODILO IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB S PODROČJA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

Poročanje o izvajanju javnih služb za leto 2016

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) prinaša nekaj novosti glede poročanja za koledarsko leto 2016. Poročila o ravnanju z odpadki za koledarsko leto 2016 izpolnijo in oddajo v aplikacijo IS-Odpadki tudi:

 • izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov (3.b) točka tretjega odstavka 37. člena) in 
 • izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ali odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (3.č) točka tretjega odstavka 45. člena).
Aplikacija IJSVO na tej spletni strani, kamor ste izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb poročali v zadnjih letih, se v tem delu ukinja.

Aplikacija IS-Odpadki je dostopna na spletni strani Agencije RS za okolje na portalu IS-Odpadki oziroma na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/odpadki/.

Poročila bo mogoče oddati v aplikaciji IS-Odpadki v modulu Letna poročila predvidoma od 1. 2. 2017 dalje. Navodila za kreiranje, izpolnjevanje in zaključevanje (oddajo) letnih poročil bodo objavljena v dokumentu Uporabniška navodila na spletni strani Agencije RS za okolje, na portalu IS-Odpadki oziroma na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/odpadki/. Za pomoč pri vnosu podatkov v aplikacijo bodo krajši napotki prikazani tudi na posameznih zaslonskih maskah pod »Navodilo za izpolnjevanje«. 

Pojasnila glede uporabe spletne aplikacije IS-odpadki (postopki registracije uporabnikov, izpolnjevanje evidenčnih listov, kreiranje letnih poročil itd.) je v času uradnih ur ARSO (ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure ter sreda od 14. do 16. ure) mogoče dobiti na telefonskih številkah:
 • (01) 478 45 28, 
 • (01) 478 45 59,
 • (01) 478 44 46. 

8. 12. 2016
Programi IJS odvajanja in čiščenja odpadne vode
Izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode lahko oddate programe izvajanja javne službe skladno s 26. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
19. 09. 2016
Projšnja IJS za pregled poročanih podatkov

PROŠNJA IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB ZA PREGLED POROČANIH PODATKOV O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA LETO 2015

Spoštovani,

ker zaključujemo s preverbo podatkov, posredovanih s strani izvajalcev javnih služb v IS IJSVO, o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, in ker ugotavljamo:

 • da nekateri podatki občutno odstopajo od trenda zadnjih let,
 • da nekateri izvajalci javnih služb niso poročali o zbiranju bioloških odpadkov,
 • da so velike razlike med občinami glede količin zbranih komunalnih odpadkov/prebivalca, zbranih bioloških odpadkov/prebivalca, zbranih mešanih komunalnih odpadkov/prebivalca, zbrane odpadne embalaže/prebivalca, odloženih komunalnih odpadkov/prebivalca in odloženih mešanih komunalnih odpadkov glede na zbrano količino teh odpadkov v istem letu,
 • da nekateri poročate o večjih količinah odloženih odpadkov kot so bili zbrani v istem letu (preveriti skladiščene količine),
 • da nekateri poročate, da v letu 2015 niste odložili komunalnih odpadkov (glede na obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2015), itd.

vas naprošamo še za končni pregled posredovanih podatkov za leto 2015 (za primerjavo tudi podatki za 2014 in 2013).

V primeru, da ugotovitve napake v poročanju, nas o želenih popravkih obvestite najkasneje do 22. 9. 2016 na e- naslova mojca.zitnik@gov.si ali irena.kozelj@gov.si.

2. 06. 2016
Oddaja poročil občin in izvajalcev javnih služb

Prosimo občine in izvajalce javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki tega še niso storili, da oddajo oz. dopolnijo podatke v IJSVO, in sicer do 10.6.2016.

Dopis

26. 04. 2016
MID EHIŠ
Posodobili smo seznam MID EHIŠ.
7. 04. 2016
Poročanje občin - Stolpca 21 in 23

Stolpca

 • (21) Izvedeni ukrepi za doseganje predpisanih oskrbovalnih standardov za javno kanalizacijsko omrežje-datum zaključka in
 • (23) Izvedeni ukrepi za doseganje predpisanih oskrbovalnih standardov za komunalno čistilno napravo-datum zaključka

nista več obvezna podatka. Če podatka nimate lahko v stolpca vpišete vrednost -99.

22. 03. 2016
Posredovanje letnih poročil IJS

Sporočamo vam, da bo poročanje v IS IJSVO omogočeno od 23.3.2016. Zaradi zamude pri vzpostavitvi baze bo vnos podatkov podaljšan in sicer najkasneje do 29.4.2016.

Dopis

22. 03. 2016
Odvajanje in čiščenje ter oskrba s pitno vodo

Sporočamo vam, da bo poročanje v IS IJSVO omogočeno od 23.3.2016. Zaradi zamude pri vzpostavitvi baze bo vnos podatkov podaljšan in sicer najkasneje do 29.4.2016.

Dopis

14. 03. 2016
Začetek poročanja - Občine

Sporočamo vam, da je odprto poročanje občin na področju javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Dopis

5. 02. 2016
Poročanje - Obvestilo občinam